E

E
easy ˈiːziː cf. greasy
ecosystem ˈiːkəʊˌsɪstəm eek!
Edinburgh ˈɛdɪnˌbərə or ˈɛdəmbrə
eighth ɛɪtθ cf. breadth
either ˈiːðə or ˈɑɪðə
electric ɪˈlɛktrɪk
emu ˈiːmjuː
English ˈɪŋɡlɪʃ
enthus­iasm ɛnˈθjuːziːˌæzəm
entire ɛnˈtɑɪ ə or ənˈtɑɪ ə
envelopes ˈɛnvəˌləʊps noun
envelopes ɪnˈvɛləps verb
ephemeral ɪˈfiːmərəl
epitome ɪˈpɪtəmiː
equinox ˈɛkwɪˌnɒks
erase ɪˈrɛɪz
Erin ˈɛrɪn cf. Aaron
et cetera ɛtˈsɛtərə or ətˈsɛtrə
ether ˈiːθə cf. either
evolution ˌiːvəˈluːʃən
example ɪɡˈzɑːmpəl
executive ɪɡˈzɛkjuːtɪv
exhausted ɪɡˈzɔːstɪd
exit ˈɛksɪt no eggs
extra­ordinary ɛkˈstrɔːdɪnˌɛriː