G

G dʒiː
gala ˈɡɑːlə cf. parlour
garage ˈɡærɪdʒ or ˈɡærɑːdʒ
gesture ˈdʒɛstʃə
gibberish ˈdʒɪbərɪʃ “soft” G
GIF ɡɪf not JIF
gigabyte ˈɡɪɡəbɑɪt not jig
ginger ˈdʒɪndʒə cf. singer
Glasgow ˈɡlɑːzɡəʊ
gnomonic nɒˈmɒnɪk cf. mnemonic
goat ɡəʊt
goose ɡuːs
gooseberry ˈɡʊzbriː no goose, no berry
gradually ˈɡrædʒəliː
grass ɡrɑːs cf. crass
grievous ˈɡriːvəs not grevious
grocery ˈɡrəʊsəriː