H

H ɛɪtʃ not hɛɪtʃ
half‐mirrored ˌhɑːfˈmɪrəd
Hallowe'en ˌhæləʊˈiːn not hollow
halt hɔːlt
hanging ˈhæŋɪŋ no ɡ
happiness ˈhæpɪnɛs cf. merriness
happy ˈhæpiː
herb hɜːb initial consonant
historic hɪsˈtɒrɪk initial consonant
honour ˈɒnə initial vowel
hovercraft ˈhɒvəˌkrɑːft
hue hjuː cf. you
huge hjuːdʒ
human ˈhjuːmən