H

H ɛɪtʃ not hɛɪtʃ
Hallowe'en ˌhæləʊˈiːn not hollow
halt hɔːlt
handkerchief ˈhæŋkətʃiːf
handsome ˈhænsəm
hanging ˈhæŋɪŋ no ɡ
happiness ˈhæpɪnɛs cf. merriness
Happisburgh ˈhɛɪzbrə
happy ˈhæpiː
herb hɜːb initial consonant
historic hɪsˈtɒrɪk initial consonant
honour ˈɒnə initial vowel
horrid ˈhɒrɪd cf. forehead
hovercraft ˈhɒvəˌkrɑːft
hue hjuː cf. you
Hull həl not ʊl
huge hjuːdʒ
human ˈhjuːmən
hundred ˈhəndrəd