K

K kɛɪ
karate kəˈrɑːtiː not as Japanese
kebab kɪˈbæb doner, not shish
keyed kiːd same as quayed
khaki ˈkɑːkiː
kid kɪd cf. keyed
Kirshen­baum ˈkɜːʃənˌbɔːm not as German
kit kɪt
knickknack ˈnɪknæk
knowledge ˈnɒlɪdʒ cf. Norwich
knows nəʊz same as nose
koala kəʊˈɑːlə cf. coalescence
kudos ˈkuːdɒs singular