N

N ɛn
naïve nɑɪˈiːv not as French
nauseous ˈnɔːziːəs cf. cautious
neanderthal niːˈændəˌtɑːl no θ
near nɪə
necessary ˈnɛsəˌsɛriː
nephew ˈnɛfjuː never ˈnɛvjuː
Newcastle ˈnjuːkɑːsəl not njuːˈkæsəl
news njuːz
newspaper ˈnjuːspɛɪpə with s
niche niːʃ like leash
nodule ˈnɒdjuːl
noose nuːs cf. newspaper
north nɔːθ
Norwich ˈnɒrɪdʒ like porridge
nose nəʊz same as knows
nothing ˈnəθɪŋ
nougat ˈnuːɡɑː
nubile ˈnjuːbɑɪl
nuclear ˈnjuːkliːə
nurse nɜːs