P

P piː
palm pɑːm
paprika pəˈpriːkə rhymes with Eureka
parallel­epiped ˌpærəlɛˈlɛpɪpɛd no pipe
parlour ˈpɑːlə cf. gala
parmesan ˈpɑːmɪzæn cf. marzipan
pasta ˈpæstə
patriot ˈpɛɪtriːət
patronise ˈpɛɪtrəˌnɑɪz
pen pɛn
perpetual ˌpɜːˈpɛtʃuːəl
phlegm flɛm no ɡ
phoneme ˈfəʊniːm not like phone me
phonemic fəˈnɛmɪk like academic
picturesque ˌpɪktʃəˈrɛsk
pidgin ˈpɪdʒɪn
pin pɪn
plaits plæts = US braids
plastic ˈplæstɪk
plosive ˈpləʊzɪv less often ˈpləʊsɪv
pneumonic njuːˈmɒnɪk cf. gnomonic
Polynesia ˌpɒliːˈniːʒə or ˌpɒliːˈniːziːə
poor pɔː not usually pʊə
pore pɔː same as paw
post­alveolar ˌpəʊstælˈviːələ
potato pəˈtɛɪtəʊ nobody says poTAHto
pour pɔː like the rest!
preferably ˈprɛfrəbliː
premiere ˈprɛmiːɛə
prestigious prəˈstɪdʒəs
pretty ˈprɪtiː
price prɑɪs
primarily prɑɪˈmɛrɪliː n.b. stress
privacy ˈprɪvəsiː no pry
process ˈprəʊsɛs
produce ˈprɒdjuːs noun
produce prəˈdʒuːs verb
project ˈprɒdʒɛkt noun
pronunci­ation prəˌnənsiːˈɛɪʃən not pronounci­ation
psi sɑɪ not as Ancient Greek
pumice ˈpəmɪs
puncture ˈpəŋktʃə
purchase ˈpɜːtʃɪs
pursuit pəˈsjuːt
put pʊt cf. putt
putt pət cf. put
pyjamas pɪˈdʒɑːməz