Q

Q kjuː same as queue
quagmire ˈkwɒɡmɑɪ ə
qualm kwɑːm cf. calm
quark kwɑːk cf. clerk
quart kwɔːt
quarter ˈkɔːtə no w
quayed kiːd cf. cooed
query ˈkwɪəriː
question ˈkwɛstʃən
question­naire ˌkwɛstʃəˈnɛə not as French
queue kjuː
quinine ˈkwɪniːn
quinoa kiːˈnəʊ ə not as Quechua
quota ˈkwəʊtə