S

S ɛs
salmon ˈsæmən no l
sausage ˈsɒsɪdʒ
says sɛz
scallop ˈskæləp like gallop
scarce skɛəs
schedule ˈʃɛdjuːl
schism ˈskɪzəm
schwa ʃwɑː
scone skɒn cf. shone
scythed sɑɪðd
sentient ˈsɛnʃiːənt or ˈsɛnʃənt
shared ʃɛəd very like shed
shibboleth ˈʃɪbəlɛθ not as Ancient Hebrew
shone ʃɒn like gone, not shown
shore ʃɔː same as Shaw
Sikh siːk (sic)
simultaneous ˌsɪməlˈtɛɪniːəs
singer ˈsɪŋə cf. finger
situation ˌsɪtʃuːˈɛɪʃən
sixths sɪksθs
slanted ˈslɑːntɪd
sloth sləʊθ cf. cloth
software ˈsɒftwɛə
solder ˈsəʊldə
soldier ˈsəʊldʒə cf. above
solver ˈsɒlvə
source sɔːs same as sauce
southerners ˈsəðənəz
species ˈspiːʃiːz
square skwɛə
squirrel ˈskwɪrəl two syllables
start stɑːt
status ˈstɛɪtəs
steely ˈstiːliː cf. dearly
story ˈstɔːriː
strut strət
strychnine ˈstrɪkniːn
succinct səkˈsɪŋkt
suet ˈsuːɪt
suggest səˈdʒɛst no ɡ
suit suːt
sully ˈsəliː cf. fully
surprise səˈprɑɪz
suspect ˈsəspɛkt noun
suspect səˈspɛkt verb