T

T tiː
taunt tɔːnt cf. aunt
taxes ˈtæksɪz cf. taxis
taxis ˈtæksiːz cf. taxes
than ðæn or unstressed ðən
theatre ˈθiːətə
then ðɛn or unstressed ðən
thither ˈðɪðə twice ð
thorough ˈθərə
thought θɔːt
tomato təˈmɑːtəʊ
tongue təŋ
topically ˈtɒpɪkəliː always four syllables
tortoise ˈtɔːtəs like porpoise
tourniquet ˈtɔːnɪˌkɛɪ no final t
toward təˈwɔːd
trap træp
trauma ˈtrɔːmə not ˈtræʊmə
truer ˈtruːə
tuna ˈtjuːnə as below
tuner ˈtjuːnə as above
turmeric ˈtɜːmərɪk not ˈtjuːmərɪk