V

V viː
vacation vɛɪˈkɛɪʃən
vacuum ˈvækjuːm two syllables
vague vɛɪɡ not as French
valid ˈvælɪd cf. valleyed
valleyed ˈvæliːd cf. valid
valuables ˈvæljəbəlz three syllables
vase vɑːz
vehicle ˈviːɪkəl no h
version ˈvɜːʃən
virgin ˈvɜːdʒɪn
visage ˈvɪzɪdʒ like village
vitamin ˈvɪtəmɪn
voiced vɔɪst
voltage ˈvəʊltɪdʒ
voluntarily ˌvɒlənˈtɛrɪliː cf. primarily
vowel ˈvæʊ əl